Om ejendommen


Ejendommen er centralt beliggende i Birkerød for enden af den blinde vej Dambakken, på hjørnet mellem Kongevejen og Dambakken.

Andelsboligforeningen, der har mange år på bagen, er velfungerende, med god økonomi.


Ejendommen fremstår velvedligeholdt. Der er gode fællesområder med p-pladser.

Husorden


For at beskytte såvel beboere som bebyggelse, for at holde vedligeholdelsesomkostningerne så lave som muligt og i håb om at sikre tryghed og tilfredshed, har beboerne i A/B Apotekergården i overensstemmelse med vedtægterne for A/B Apotekergården vedtaget følgende ordensreglement:

 1. Hensynsfuldhed skal udvises. Uoverensstemmelser, klager over støj m.v. bør så vidt muligt ordnes i mindelighed de enkelte beboere imellem, god skik og orden skal iagttages. Lejelovens bestemmelser om adgang til det lejede, vedligeholdelse o.s.v. må ufortøvet efterleves, reglerne i denne husorden respekteres og rimelige påbud fra bestyrelsen og administrationen følges.

 2. Såvel børn som voksne skal hver især gøre deres til at skåne og værne om beplantningen, kollektive anlæg, og bebyggelsen i det hele taget. Man skal rydde op efter sig, hærværk må straks søges stoppet, og skader og uorden af enhver art hurtigst muligt meldes til bestyrelsen, således også utætheder og indslag af regn eller sne.

 3. Skilte og reklamer må kun anbringes efter bestyrelsens skriftlige tilladelse.

 4. Beboerne må selv sørge for rengøring af deres måtter, men bortset fra disse, må der af færdsels- og brandsikkerhedsgrunde principielt intet henstilles på trappen. Så længe berettigede klager ikke indløber, ses der stort på et par sko f.eks. helt inde i det inderste hjørne, men af hensyn til trappevasken må der under alle omstændigheder være ryddet, når den foregår.

 5. I wc-kummen må ikke komme bleer, vat, kattegrus eller andet, som kan tilstoppe afløbet, og vandet må ikke "løbe". Ligeledes må vandhanerne ikke dryppe.

 6. Maskiner, der forstyrrer radio-, tv-signaler eller naboer må ikke benyttes. Særligt støjende maskiner/værktøj må ved vedligeholdelse af lejligheder og fast inventar benyttes i tidsrummet kl.8.00- kl.19.00. Hvis der skal laves større ændringer i lejligheden f.eks. væltes en væg eller vvs installationer flyttes, SKAL bestyrelsen og kommunen først godkende dette. Andelshaver skal selv fremsende ansøgning om dette. Efter færdigudført arbejde, tilbagemeldes der til bestyrelsen.

 7. Radio, tv m.v. må benyttes med fornøden hensyntagen til naboerne. I de sene aftentimer og efter midnat bør man vise særligt hensyn. I særlige tilfælde bør man sikre sig, at naboerne er informeret med støj efter midnat, ved at hænge et opslag op på opslagstavlen i den pågældende opgang.

 8. Altanerne skal holdes rene.

 9. På altanerne må gerne anbringes altankasser, men de skal anbringes på den indvendige side af altanen. Vedr. opsætning af markiser betragtes dette som en boligændring, hvorfor bestyrelsen først skal godkende dette. Der må IKKE grilles på altanerne.

 10. Antenner, paraboler m.m. må ikke opsættes udenfor lejligheden. Der er kabel tv i bebyggelsen.

 11. Kælderrummene skal holdes aflåst, og vinduer lukket eller haspet.

 12. Der må under ingen omstændigheder ligges foder ud til fuglene, da dette tiltrækker rotter, ræve m.m.

 13. Leg, boldspil og andre fritidsaktiviteter på fællesarealer af enhver art, må hverken af børn eller voksne udøves, så det er til fare, eller gene for andre. Der må ikke tegnes eller males på mure eller træværk. Grillning og mad tilberedning skal foregå på græsplænen i gården, og HUSK at rydde op efter brug.

 14. Affald skal være pakket i lukkede plastposer, og ingen aviser samt flasker/glas må kommes i skakterne. Der er placeret containere til dette på hjørnet af Dambakken / Birkerød Kongevej.

 15. Barnevogne, cykler, knallerter og legeredskaber m.v. må ikke henstilles, således at de kan være til gene for andre, hertil skal de til formålet indrettede pladser og rum benyttes.

 16. Parkering af biler og motorcykler henvises til de dertil indrettede parkeringspladser i gården. Lastbiler, campingvogne og uindregistrerede motorkøretøjer må ikke parkeres i gården.

 17. Maskinvask skal ligge inden for tidsrummet 7.00 - 21.00 på hverdage, og lørdag - søndag og helligdage i tidsrummet 8.00 - 19.00. vaskemaskiner og sæbeskåle skal holdes rene. Filter på tørretumbler skal renses. Vaskekælderen efterlades i ordentlig stand. Farvning af tøj er strengt forbudt! Der udleveres 1 stk. vaskekort pr. lejlighed. Man skal respektere andres vasketur, og man må ikke bryde ind i andres vasketur uden først at have talt med personen, som har turen.

 18. Døre med dørpumpe skal holdes lukket, dette gælder også kælderdøre.

 19. Der kan holdes èn kat i hver lejlighed. Katten skal neutraliseres. Det vil sige kastreres eller steriliseres. Overtrædelse af disse regler kan medfører krav om bortskaffelse af katten. Det er STRENGT forbudt at holde hund. Det er dog tilladt, at have en hund på besøg i begrænset omfang, så længe den ikke er til gene for andre. Kattegrus må ikke komme i skakten, det skal bæres ned i skralderummet indpakket i lukket pose.

 20. Reglerne i dette reglement bør ændres af beboerne efter de sædvanlige vedtægtsmæssige retningslinjer, såfremt de viser sig ude af trit med udviklingen. Eventuel tvivl eller eventuelle fortolkningsproblemer i anledning af reglerne afgøres af andelsboligforeningens bestyrelse under ansvar overfor beboerdemokratiet.

 21. Ifølge lejeloven skal lejerne sørge for at reglerne også overholdes af de øvrige husstandsmedlemmer og andre, som har fået adgang til lejligheden.Ovennævnte husorden er godkendt på A/B Apotekergårdens ordinære generalforsamling den 30. oktober 2008.

 

 

ORDENSREGLER FOR ”APOTEKERGÅRDENS” BEBOERLOKALE

 

1. Lokalet lejes efter forudgående henvendelse til Lilian/Svend-Erik Hørdum Birkerød Kongevej 98 A, 3.tv. tlf. 4581 5965 – mobil 2651 2808.
Nøgler afhentes/afleveres samme sted efter aftale.

Leje kr. 250,- og depositum kr. 250,-. Betaling af begge beløb skal ske ved afhentning af nøgler, tidligst 2 dage før brug. Depositum vil blive tilbagebetalt ved aflevering af nøgler, 2 dage efter brug, under forudsætning af punkt 4 og 5 overholdes.
Afhentning af nøgle og aflevering af samme skal aftales ved reservation.
Hvis lokalet ikke er ryddet og rengjort vil der blive sat ekstern hjælp på til rengøring. Prisen for dette vil være kr. 100,- i timen. Dette vil blive opkrævet af den ansvarlige lejer. Afleveringsfrist kan i nogle tilfælde være kortere, hvis der er andre der vil leje lokalet.
Medbring selv karklude, viskestykker og håndklæder.

 

2. Ret til leje af lokale har kun andelshavere/lejere i AB APOTEKERGÅRDEN.

 

3. Gæsterne skal have forladt lokalet senest kl. 23.00 søndag til torsdag, og senest kl. 01.00 fredag og lørdag.

 

4. Musik er tilladt i moderat omfang, og skal være slukket senest kl. 23.00 søndag til torsdag og senest kl. 01.00 fredag og lørdag.
Støjende adfærd udenfor bygningen, i løbet af lejemålet, må ikke finde sted, idet der må tages størst muligt hensyn til de omkringboende.
Ophold i gården eller andetsteds udendørs er ikke tilladt. Endvidere skal vinduerne være lukkede hverdage kl. 22.00, fredag/lørdag kl. 24.00. Døren fra beboerlokale til mellemgang og opgang skal holdes lukket.

 

5. Opstilling af borde og stole finder sted på lejerens egen foranledning. Efter benyttelsen stilles møblerne på plads.
Lokalerne skal efterlades ryddet, gulvet være fejet og vasket, kaffemaskiner og komfur/ovn være rengjorte. Køleskab og opvaskemaskine være tømt og rene.
Toiletter og håndvaske skal være rengjorte.
Brugt service skal vaskes af og stilles på plads. Må ikke fjernes fra lokalet. Alt affald skal være fjernet. Mellemgang og forgang til trappen skal være vasket.

 

6. Misbrug eller ødelæggelse, bl.a. ødelagt service medfører erstatningskrav for den pågældende lejer.
Såfremt bestyrelsen, modtager klager i forbindelse med brugen af lokalet, eller ovenstående ikke overholdes kan det medføre, at den pågældende person ikke kan leje lokalet fremover.

 

7. Den person, til hvem lokalet er udlejet, er ansvarlig for, at reglerne overholdes.

 

Bestyrelsen, 31. marts 2014

Dette reglement erstatter tidligere reglement af 22. januar 2013

 

 

Historie

 

Ejendommen er fra 1938 og blev bygget af Lyngby Tømmerhandel. Den lave del på Dambakken blev bygget i 1946. Udlejningen skete fortrinsvis til ansatte i Tømmerhandlen og ansatte på Svaneparken.


Ejendommen har fået navn efter apoteket, som lå på hjørnet af Kongevejen og Dambakken. Apotekeren, som boede på 1. sal over apoteket, fremstillede selv medicin i kælderen, hvor der nu er beboerlokale.


Lyngby Tømmerhandel satte ejendommen til salg i 1987. Lejerne blev derefter tilbudt køb af andel med støtte fra kommunen. Dette havde de 6 uger til at bestemme sig for. Ca. 73% af erhverv og lejere sagde ja til dette, og andelsboligforeningen
blev derfor stiftet den 21. maj 1987.